INFORMÁCIA O SPRACOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V INTERNETOVOM OBCHODE WWW.STRETCH.SK 

Je pre nás dôležité, aby osobné údaje nášho klienta boli vždy v bezpečí.

Z tohto dôvodu sme všetky procesy spracúvania osobných údajov našich klientov nastavili tak, aby boli v súlade s aktuálnou právnou úpravou, najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ak sa uplatňuje (ďalej len „Zákon“).

V súlade s čl. 13 GDPR Vás v tomto dokumente informujeme o tom:

I. Kto Vaše osobné údaje spracováva a kde nás môžete kontaktovať pre účely Vašich otázok alebo žiadostí ohľadom ochrany osobných údajov
II. Akým spôsobom spracúvame osobné údaje, keď:
a) navštívite našu stránku www.stretch.sk;
b) navštívite naše fanúšikovské stránky na Facebooku, Instagrame a LinkedIn;
c) nakupujete v našom internetovom obchode; 
d) si na našej stránke dobrovoľne vytvoríte zákaznícky účet (zaregistrujete sa);
e) sa prihlásite na odber noviniek a keď využívame direct marketing;
f) keď s nami komunikujete (prostredníctvom chatu, online kontaktného formulára, registračného formulára alebo elektronicky);
g) keď organizujeme súťaže.
III. Komu sa Vaše osobné údaje poskytujú
IV. Akým spôsobom používame súbory cookies
V. Aké sú Vaše práva.

Naša stránka alebo jej subdomény môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán (napr. LinkedIn), ktoré po ich navštívení môžu zhromažďovať Vaše osobné údaje.  Tieto webové stránky tretích strán majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a my nepreberáme žiadnu zodpovednosť za tieto ich pravidlá. Pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na tieto webové stránky tretích strán sa dôkladne informujte o ich pravidlách a prípadne aj o vlastných nastaveniach na týchto stránkach.

I.  IDENTIFIKAČNÉ A KONKTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA 

GtoG Consulting, s.r.o.
so sídlom: Vavilovova 1141/5, 851 01, Bratislava, Slovenská republika; 
zapísaná: v Obchodného registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo 110040/B
IČO: 50 229 591 
tel.č.: +421 908 173 059 
mail:  info@stretch.sk  

A. Pre poštovú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje:
GtoG Consulting, s.r.o. Vavilovova 1141/5, 85101, Bratislava

B. Pre elektronickú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje:
info@stretch.sk

C. Pre telefonickú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje:
+421 908 173 059 
 
II. AKÝM SPÔSOBOM SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE

a) Návštevníci našej stránky www.stretch.sk

O návštevníkoch našej stránky nespracovávame žiadne osobné údaje, na základe ktorých by sme mohli návštevníka stránky individuálne identifikovať s výnimkou prípadu, ak si našu stránku prezeráte počas toho, keď ste prihlásení do svojho zákazníckeho účtu.

Naša webová stránka používa súbory cookies - ďalšie informácie o súboroch cookies získate v časti IV. nižšie. 

Na našu webovú stránku sme začlenili odkazy na webové stránky tretích strán, ktorými sú hlavne sociálne siete (Facebook, LinkedIn, Instagram). Tieto funkcie niekedy zahŕňajú skripty alebo iné prvky, ktoré dokážu čítať a niekedy ukladať súbory cookies z týchto sociálnych sietí do zariadenia používateľa. Ako prevádzkovateľ webovej stránky www.stretch.sk nemáme prístup k týmto súborom cookies a k údajom, ktoré zhromažďujú alebo kontrolujú. 

b) Návštevníci našich fanúšikovských stránok na sociálnych sieťach 

Naša spoločnosť využíva fanúšikovské stránky na Facebooku (https://www.facebook.com/Stretch-on-line-vzdel%C3%A1vanie-108581724205767 ), Instagrame (https://www.instagram.com/stretch_onlinevzdelavanie/?hl=sk ), LinkedIn (ďalej len „sociálne siete“).

Tieto stránky používame na zvýšenie povedomia o značke „STRETCH“, na predstavenie služieb, produktov, našich vízií, úspešných príbehov a noviniek. 

Je naším oprávneným záujmom prevádzkovať stránky sociálnych sietí, nakoľko komunikáciu so zákazníkmi a verejnosťou na sociálnych sieťach považujeme za kľúčovú pre naše podnikanie. 

Ak navštívite naše stránky na sociálnych sieťach, môžeme získať štatistické údaje a prehľady o návštevách na našej stránke prostredníctvom súborov cookies umiestnených treťou stranou (prevádzkovateľom sociálnej siete). Osobné údaje môžeme tiež dostávať v závislosti od nastavenia  profilu návštevníka a nastavenia ochrany jeho súkromia na sociálnej sieti, keď s nami návštevníci komunikujú na našich fanúšikovských stránkach, „lajkujú“ nás, dávajú komentáre, zdieľajú alebo inak reagujú na naše aktivity alebo príspevky. V takomto prípade predpokladáme, že návštevníci nám poskytli tieto osobné údaje dobrovoľne. Osobné údaje budeme spracúvať na účely prezentácie našej spoločnosti, značky „STRETCH“, noviniek, produktov a služieb verejnosti, čo považujeme za náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Osobné údaje sa budú spracúvať desať rokov.

Upozorňujeme, že ak kliknete na tlačidlo sociálnej siete umiestnené na našej webovej stránke, budete presmerovaní na webovú stránku, ktorú prevádzkuje tretia strana (napr. Facebook, LinkedIn, Instagram) a ktorá má vlastnú politiku ochrany osobných údajov, za ktorú nepreberáme zodpovednosť. Prevádzkovatelia sociálnych sietí môžu ukladať cookies do počítača alebo iného zariadenia osoby, ktorá navštívila našu fanúšikovskú stránku; niektoré sociálne siete tak robia bez ohľadu na to, či má daná osoba účet na tejto sociálnej sieti alebo nie. Naša spoločnosť a sociálna sieť sme spoločne zodpovední za spracovanie osobných údajov používateľov našej fanúšikovskej stránky. V našom prípade však súbory cookies sociálnych sietí používajú a spravujú výlučne prevádzkovatelia sociálnych sietí. Inými slovami, sociálne siete spracúvajú osobné údaje na svoje vlastné účely a môžu dokonca prenášať údaje do krajín, ktoré neposkytujú dostatočnú úroveň ochrany osobných údajov (napr. USA). Viac informácií o pravidlách používania cookies a politike ochrany osobných údajov nájdete tu:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://help.instagram.com/519522125107875
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

c) Nákup v internetovom obchode www.stretch.sk a stiahnutie dokumentov z „Free Sekcie“

E-shop

Spracovávame Vaše  osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou. V prípade, ak si kupujete digitálny vzdelávací obsah (= licenciu), tento Vám bude sprístupnený vo Vašom zákazníckom účte potom, čo sa na webstránke www.stretch.sk zaregistrujete. Registrácia je v tomto prípade nevyhnutná pre plnenie zmluvy na sprístupnenie digitálneho obsahu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je teda ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (zmluva); bez spracovávania osobných údajov by nebolo možné zmluvu realizovať. 

Spracovávanými osobnými údajmi sú predovšetkým meno, priezvisko, adresa bydliska/dodania tovaru, telefonický a e-mailový kontakt, číslo platobnej karty, bankové spojenie, dátum a čas zadania objednávky, informácie o objednanom tovare, prípadne aj heslo k zákazníckemu účtu. Budeme predpokladať, že údaje, ktoré nám poskytnete, sú správne a aktuálne.

Spracovávanie osobných údajov je realizované najmä za účelom evidencie a riadneho vybavenia objednávky, dodania tovaru, poskytnutia licencie, vybavenia prípadnej reklamácie prostredníctvom internetového obchodu, odstúpenia od zmluvy (ak sa aplikuje) a účtovnej evidencie. Účtovné doklady evidujeme a uchovávame pre účely plnenia našich povinností podľa právnych predpisov o účtovníctve a daňových zákonov (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR). Vaše osobné údaje využívame v procese vybavovania objednávky aj na komunikáciu s Vami (napr. zasielanie informácie o potvrdení objednávky, o stave jej vybavovania, odoslaní tovaru, žiadosť o doplňujúce informácie a pod). Tiež sa zvykneme pýtať na spätnú väzbu k našim produktom – to považujeme za náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). 

Spracúvanie osobných údajov je realizované po dobu, po ktorú trvá účel spracovávania (najčastejšie po dobu potrebnú na riadne vybavenie objednávky, dodanie tovaru, plnenia služby a splnenia práv a povinností predávajúceho a kupujúceho vyplývajúcich zo zmluvy). Právne predpisy nám prikazujú uchovávať účtovné dokumenty po dobu 10 rokov od konca roka, ku ktorému sa vzťahujú.

Free Sekcia

Pravidelne investujeme značné množstvo našich zdrojov na vytváranie špecializovaného obsahu pre našich klientov a potenciálnych klientov. Takýto obsah predstavuje jedinečné riešenia, návody, naše know-how, pokyny a rady pre osobnostný rozvoj našich klientov a vzdelávanie dospelých.

Preto, ak si sťahujete naše produkty resp. služby z Free Sekcie, získavate nevýhradnú licenciu na prezretie stiahnutého digitálneho obsahu (zväčša e-booku) pre svoje vlastné účely. Z uvedeného dôvodu budeme spracovávať Vaše meno a priezvisko a tiež e-mailovú adresu a právnym základom pre spracovávanie je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (zmluva). Na spracovávanie osobných údajov sa primerane uplatnia pravidlá a informácie, ktoré sú uvedené v tomto dokumente.

d) Dobrovoľné vytvorenie zákazníckeho účtu 

Registrácia (teda založenie zákazníckeho účtu) je nevyhnutná v prípadoch, kedy si zákazník kupuje elektronický obsah (licenciu). V takýchto prípadoch sa na podmienky registrácie uplatňuje bod c) vyššie. 

Návštevníkom našej stránky však umožňujeme aj dobrovoľne si vytvoriť zákaznícky účet, ktorý slúži návštevníkovi na uľahčenie jeho nákupu a prípadného budúceho nákupu v našom internetovom obchode (ďalej len „registrácia“). Právnym základom spracovávania osobných údajov je v tomto prípade súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Súhlas vyjadrí kupujúci zakliknutím políčka v registračnom formulári. V zákazníckom účte sú spracovávané nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, kontaktné údaje, heslo, údaje o realizovaných nákupoch. Svoj zákaznícky účet môžete kedykoľvek zrušiť, alebo zaslať odvolanie súhlasu so spracovávaním osobných údajov na naše kontakty uvedené vyššie bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovávania pred odvolaním súhlasu. 

Vaše konto bude zrušené a osobné údaje v ňom vymazané alebo anonymizované, ak sa do svojho zákazníckeho účtu neprihlásite po dobu dlhšiu ako tri roky.

e) Prihlásenie sa na odber noviniek a priamy marketing

Prostredníctvom e-mailových „noviniek“ (ďalej aj len „newsletter“) príležitostne informujeme nielen o našich novinkách, ale obsahom newslettera môžu byť aj autorské články, e-booky a prezentácie s odborným a cenným obsahom, ktorými pomáhame našim klientom a fanúšikom uplatňovať naše odporúčané metódy v praxi a zároveň vytrvať vo svojom odhodlaní učiť sa svojpomocne. Novinky sú zasielané e-mailom a zdarma. 

Ak u nás nakupujete alebo ste si stiahli elektronický obsah z Free Sekcie, predpokladáme, že naše produkty Vás zaujali a radi by ste počuli o tom, čo nové pre Vás pripravujme, alebo dostali obsah podobný tomu, o ktorý ste sa zaujímali. Realizácia priameho marketingu je v tomto prípade našim oprávneným záujmom (právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Ak však pri nákupe odmietnete použitie Vašich kontaktných údajov pre účely direct marketingu, nebudeme Vám novinky posielať. Vaše osobné údaje spracovávame iba po dobu účelu spracúvania, najdlhšie po dobu piatich rokov odkedy ste u nás naposledy nakupovali/sťahovali elektronický obsah. 

Samozrejme, na našej webstránke sa môžete dobrovoľne a na základe svojho slobodného rozhodnutia prihlásiť na odber noviniek aj vtedy, ak ste u nás zatiaľ nenakupovali, ale napríklad Vás zaujali naše produkty či služby. V takomto prípade potrebujeme Vašu e-mailovú adresu, na ktorú Vám budú novinky zasielané. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je Váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm a) GDPR), ktorý potvrdíte zakliknutím políčka pri prihlásení sa na odber noviniek. Vaše osobné údaje spracovávame iba po dobu trvania účelu spracúvania, najdlhšie po dobu piatich rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať na našich kontaktných adresách uvedených vyššie bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovávania pred odvolaním súhlasu.

Osobitne Vás upozorňujeme, že podľa čl. 21 GDPR máte ako dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Popri tom, zrušenie odberu noviniek Vám bude dostupné v každom prijatom direct marketingovom e-maile. 

f) Komunikácia (prostredníctvom chatu, online kontaktného formulára, registračného formulára alebo elektronicky)

Ak s nami prostredníctvom našej webstránky komunikujete (napr. využitím kontaktného formuláru, zaslaním e-mailu), prípadne dostaneme Vás registračný formulár zo sekcie „Chcem spolupracovať“, dostávame Vaše osobné údaje, ktoré v takejto komunikácii uvediete (najmä e-mail, meno, priezvisko, príslušnosť k spoločnosti, obsah správy a pod.). Máme za to, že Vami zadané údaje sú správne a aktuálne. 

Vybavenie Vašej korešpondencie je našim oprávneným záujmom (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). 

Máme tiež za to, že odoslaním takejto korešpondencie zároveň očakávate a súhlasíte, že Vás môžeme následne kontaktovať e-mailom, telefonicky alebo elektronickou správou s cieľom vybaviť Vašu korešpondenciu alebo žiadosť. 

Vaše osobné údaje takto získané spracovávame iba po dobu, po ktorú trvá účel ich spracovávania, maximálne však 24 mesiacov od ukončenia poslednej komunikácie. 

g) Súťaže 

Ak budeme organizovať súťaže, právnym základom spracovávania osobných údajov bude vždy Váš súhlas. Osobné údaje budú spracovávané za účelom účasti účastníka v súťaži, vyhodnotenia priebehu súťaže, vyhlásenia jej výsledkov a doručenia výhry. Detaily týkajúce sa spracovávania osobných údajov budú vždy uvedené v štatúte súťaže, prípadne v inom dokumente, ktorým bude súťaž vyhlásená.

III. KOMU SA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTUJÚ

Všeobecne, Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím osobám, pokiaľ to nie je výslovne nevyhnutné pre poskytnutie našich služieb alebo splnenie našich povinností vyplývajúcich zo zmlúv či z právnych predpisov (napr. poskytnutie orgánom verejnej moci v prípade kontroly a pod.). Nevykonávame však prenos osobných údajov do tretích krajín, ani osobné údaje nezverejňujeme.

V prípade nákupu v e-shope môžeme Vaše osobné údaje poskytnúť a sprístupniť v rozsahu nevyhnutnom na riadne vybavenie objednávky ďalším osobám, s ktorými spolupracujeme alebo budeme spolupracovať pri realizácii kúpnej zmluvy (kuriér, pošta, banka a pod.). 

Ďalej, pri poskytovaní našich služieb môžeme využívať tzv. sprostredkovateľov, ktorí spracovávanie údajov vykonávajú v našom mene; k takýmto sprostredkovateľom patrí napr. administrátor webovej stránky, poskytovateľ webového priestoru, osoby zabezpečujúce účtovníctvo, IT infraštruktúru, zasielateľské služby, fakturačné webové nástroje a pod. Výber našich partnerov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich spoľahlivosti a odbornej starostlivosti pri spracúvaní osobných údajov, pričom tieto subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona.

IV. COOKIES

Cookie je malý textový súbor, ktorý webová stránka ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej návšteve. Tieto zásady používania súborov cookies sa tiež týkajú použitia technológií podobných cookies (napr. pixelov).

Je dôležité rozlišovať:
(i) súbory cookies prvej strany - sú súbory cookies nastavené webovou stránkou, ktorú navštevujete. Iba táto webová stránka ich môže čítať;
(ii) súbory cookies tretích strán - do Vášho zariadenia sa umiestňujú nie prostredníctvom webových stránok, ktoré navštevujete, ale prostredníctvom tretích strán, ako sú napríklad inzerenti alebo analytické systémy.

Dočasné (session) cookies sú súbory cookies, ktoré sa vymažú pri zatvorení prehľadávača. Na druhej strane, trvalé súbory cookies zostávajú vo Vašom prehliadači, kým ich nevymažete manuálne alebo kým ich prehliadač neodstráni na základe doby trvania obsiahnutej v súbore cookies.

Okrem toho, s prihliadnutím na účel, na ktorý sa používajú súbory cookies, existujú

(i) nevyhnutné súbory cookies - tieto súbory cookies sú nevyhnutné na to, aby ste prehliadali webovú stránku a využívali jej funkcie, napríklad prístup do zabezpečených oblastí stránky. Bez týchto súborov cookies nemôže web fungovať správne. Na použitie týchto cookies sa získanie Vášho súhlasu nevyžaduje;

(ii) štatistické cookies - známe tiež ako „výkonnostné súbory cookies“. Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o tom, ako používate webovú stránku (ktoré stránky ste navštívili, odkazy, na ktoré ste klikli atď.).

(iii) marketingové cookies - tieto súbory cookies sledujú Vašu online aktivitu, aby pomohli inzerentom zobrazovať relevantnejšiu reklamu alebo obmedzili počet zobrazení reklamy. Tieto súbory cookies môžu tieto informácie zdieľať s inými spoločnosťami alebo inzerentmi. Jedná sa o trvalé súbory cookies a takmer vždy ich umiestňuje tretia strana. 

Ak navštívite naše webové stránky, bude Vám ponúknuté prijatie alebo odmietnutie súborov cookies.

Navyše, svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby Vás upozornil, keď dostanete nový súbor cookie, alebo súbory cookies úplne zablokovať. Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v pokynoch v časti Pomocník vášho prehliadača.

Naše webové stránky používajú nasledujúce cookies:

(i) NEVYHNUTNÉ COOKIES

Názov Účel Trvanie Poskytovateľ Záruky (ak sú data zasielané tretej strane)  

(ii) MARKETINGOVÉ COOKIES 

Názov Účel Trvanie Poskytovateľ Záruky (ak sú data zasielané tretej strane) 
 

V. VAŠE PRÁVA 

Ako dotknutá osoba podľa GDPR máte právo:
a) na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k svojim osobným údajom (najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú údaje spracúvané, kategórie spracúvaných údajov, účel spracúvania, zdroj ich získania, dobu ich uchovávania); 
b) na opravu nesprávnych, resp. doplnenie neúplných údajov; 
c) obmedzenie spracúvania údajov podľa čl. 18 GDPR (napr. ak sú údaje nesprávne, alebo spracovávané nezákonne); 
d) získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi podľa podmienok uvedených v čl. 20 GDPR (ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy); 
e) namietať proti direct marketingu ako aj namietať proti spracovávaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie v prípadoch, keď sa Vaše osobné údaje spracovávajú na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to za podmienok uvedených v čl. 21 GDPR;
f) na vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo v prípadoch stanovených v čl. 17 GDPR. 

Uplatniť svoje práva môžete na kontaktoch uvedených v úvode tohto dokumentu. Informácie o opatreniach, ktoré sme prijali na základe Vašej žiadosti o uplatnenia práv, Vám poskytneme bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti (uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace (o každom takomto predĺžení lehoty Vás budeme bezodkladne informovať spolu s dôvodmi zmeškania lehoty). Ak podáte žiadosť elektronicky, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob

Ak sa domnievate, že dochádza k porušovaniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov či GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; www.dataprotection.gov.sk, tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa riadia legislatívou platnou v Slovenskej republike.

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke.

Tieto podmienky sú platné od 01.07.2024.