REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho

GtoG, s.r.o.
so sídlom: Vavilovova 5, 85101, Bratislava, Slovenská republika;
zapísaná: v Obchodného registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 63635/B IČO:45 397 562,
DIČ: 2022986790
IČ DPH: SK2022986790
tel.č.: +421 908 173 059;
mail: info@stretch.sk

a opisuje podmienky a postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii (uplatňovaní zodpovednosti predávajúceho za vady).

I. USTANOVENIA PRE PRÍPAD, ŽE KUPUJÚCI KONÁ AKO PODNIKATEĽ

Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho (prevzatím tovaru). Predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po tejto dobe, ak je spôsobená porušením jeho povinností. Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare.

Na podnikateľa sa nevzťahuje ochrana poskytovaná spotrebiteľovi, a to ani záručná doba 24 mesiacov. Záruka však môže vyplynúť zo zmluvy alebo z vyhlásenia predávajúceho, najmä vo forme záručného listu.

Právo kupujúceho z vád tovaru sa musí uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo (i) kupujúci vady zistil, (ii) kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť alebo (iii) sa vady mohli zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov od doby dodania tovaru.

Predávajúci o uplatnenej vade rozhodne v lehote 30 dní od doručenia oznámenia o vade a o tomto rozhodnutí bude kupujúci informovaný na kontaktný e-mail. Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru (nie je možné neskôr túto chybu neskôr reklamovať). Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví zákazníkovi dobropis.

II. USTANOVENIA PRE PRÍPAD, ŽE KUPUJÚCI KONÁ AKO SPOTREBITEĽ

V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z.z, o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, s prihliadnutím k spresneniam v tomto Reklamačnom poriadku.

1. Akosť a zodpovednosť za vady

Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád. Za dohodu o vlastnostiach, účele a akosti sa pri spotrebiteľských zmluvách považuje také plnenie, o ktoré prejavil spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhoduje s popisom poskytnutým dodávateľom, výrobcom alebo jeho zástupcom v akejkoľvek verejne prístupnej forme, najmä reklamou, propagáciou a označením tovaru.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí spotrebiteľom. Pri použitých tovaroch nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí alebo o použitý tovar, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).

Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Záručná doba na tovar predaný spotrebiteľovi je 24 mesiacov, ak nie je pri konkrétnom tovare uvedená iná záručná doba. Záručná doba dodaného tovaru začína plynúť odo dňa, kedy ste tovar prevzali. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

2. Osobitné ustanovenia pre elektronický obsah

Spotrebiteľ je oprávnený reklamovať nefunkčnosť/poruchu prístupu k elektronickému obsahu alebo dodanie iného ako objednaného elektronického obsahu u predávajúceho v rámci lehoty, v ktorej mu je elektronický obsah sprístupnený. Spotrebiteľ je povinný v rámci reklamácie špecifikovať, v čom spočíva reklamovaná nefunkčnosť/porucha prístupu k elektronickému obsahu a uviesť, kedy sa tento nedostatok vyskytol. Zodpovednosť predávajúceho v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania elektronického obsahu z dôvodov na strane predávajúceho je obmedzená na povinnosť predávajúceho obnoviť jeho poskytovanie (ak je to možné) resp. dodať správny elektronický obsah. Ustanovenia tohto Reklamačného poriadku sa uplatnia primerane.

3. Uplatnenie reklamácie

Kupujúci je oprávnený podať reklamáciu alebo sťažnosť elektronicky na e-mailovú adresu: info@stretch.sk, alebo písomne na adresu sídla predávajúceho – GtoG, s.r.o., Vavilovova 5, 851 01 Bratislava.

Kupujúci je povinný:

  • uplatniť nároky z vád písomne, a to listom alebo e-mailom, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje
  • odovzdať vadný tovar predávajúcemu tak, že ho odošle doporučenou poštou alebo ako balík (nie na dobierku). Reklamovaný tovar musí byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu. Zásielku je potrebné označiť viditeľne slovom „REKLAMÁCIA“ a musí obsahovať reklamovaný tovar, podrobný popis reklamovanej vady, identifikačné údaje zákazníka (meno, priezvisko, adresa, emailová adresa) a doklad o zakúpení (napr. faktúra, dodací list). Bez toho je znemožnená identifikácia pôvodu ako aj chyby tovaru pre predávajúceho.
  • uviesť kontaktnú adresu (adresa, telefónne číslo, email), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie.

Odporúčame v reklamačnom liste zvoliť si požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (viď nižšie).

Predávajúci zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to bez zbytočného odkladu po prijatí zásielky.

4. Vybavenie reklamácie spotrebiteľa

4.1 Práva spotrebiteľa

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Ak je to potrebné, predávajúci na nevhodnosť voľby spotrebiteľa upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď spotrebiteľ vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak kupujúci nezvolí spôsob vybavenia reklamácie v predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci.

4.2 Povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie (v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie).

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim). Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania (i) odovzdaním opraveného výrobku, (ii) výmenou výrobku, (iii) vrátením kúpnej ceny výrobku, (iv) vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, (iv) písomná výzva na prevzatie plnenia alebo (v) jej odôvodnené zamietnutie.

Ak bola reklamácia tovaru v záručnej dobe vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dňa vybavenia reklamácie.

Ak si spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci ju môže zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak predávajúci zamietne reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy, je povinný na doklade o vybavení uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže si reklamáciu uplatniť znova. Všetky účelne vynaložené náklady spojené s odborným posúdením znáša predávajúci, ktorý je povinný ich spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie. Znova uplatnená reklamácia nemôže byť predávajúcim zamietnutá.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne.

5. Alternatívne riešenie sporu

Podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže spotrebiteľ svoje práva a nároky voči predávajúcemu uplatniť aj cestou alternatívneho riešenia sporu subjektom alternatívneho riešenia sporov. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa tohto zákona, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.
Viac informácií uvádzame v čl. VIII našich VOP.
Tento reklamačný poriadok je účinný od 1.8.2020

Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok predávajúceho a je tiež zverejnený na internetovej adrese www.stretch.sk.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD ZMLUVY

Stretch_formulár_odstúpenie_od_zmluvy