Všeobecné obchodné podmienky

pre nákup tovaru, služieb a poskytovanie elektronického obsahu prostredníctvom internetovej stránky www.stretch.sk

Tieto Všeobecné obchodné podmienky („VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy na diaľku uzatvorenej medzi Vami – ako kupujúcim a nami – ako predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov predávajúceho a fyzických produktov prípadne služieb, ktoré sa nachádzajú v elektronickom obchode na internetovej stránke www.stretch.sk

Prevádzkovateľom internetovej stránky ww.stretch.sk, poskytovateľom služieb, elektronického obsahu a predávajúcim tovaru na tejto webstránke je spoločnosť:

GtoG, s.r.o.
so sídlom: Vavilovova 5, 85101, Bratislava, Slovenská republika;
zapísaná: v Obchodného registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 63635/B IČO: 45 397 562,
DIČ: 2022986790
IČ DPH: SK2022986790
tel.č.: +421 908 173 059
mail: info@stretch.sk
(ďalej len “GtoG” alebo „Predávajúci“)

Hore uvedená adresa a kontaktné údaje slúžia spotrebiteľom aj pre uplatnenie reklamácie, podanie sťažnosti alebo iného podnetu.

Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je Reklamačný poriadok, ktorým sa upravuje postup pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru/služieb/elektronického obsahu, prípadne postup vybavovania sťažností a podnetov, a práva zmluvných strán z toho vyplývajúce.

Upozorňujeme, že ak si prostredníctvom nášho e-shopu kupujete elektronický obsah alebo prístup k takémuto elektronickému obsahu, oboznámte sa dôkladne s licenčnými podmienkami uvedenými v čl. V. týchto VOP.

Orgánom dozoru je: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P.O. BOX č. 5, 827 99 Bratislava, Odbor výkonu dozoru. https://www.soi.sk/sk/SOI.soi
Ak ste našim zákazníkom ako spotrebiteľ, vzťahujú sa na náš zmluvný vzťah tieto právne predpisy:

 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • zákon č. 319/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Ak ste našim zákazníkom ako podnikateľ a konáte v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti, náš zmluvný vzťah sa riadi najmä Obchodným zákonníkom, Autorským zákonom a zákonom o elektronickom obchode. Upozorňujeme, že ak vystupujete ako podnikateľ, nemusia sa na Vás vzťahovať ustanovenia platné pre naše zmluvné vzťahy so spotrebiteľmi, ktoré sú určené najmä pre ochranu spotrebiteľa ako „slabšej strany“ (napr. nemáte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu a pod.), avšak budú sa na Vás napríklad v plnom rozsahu vzťahovať Licenčné ustanovenia pre predaj/poskytovanie služieb elektronického obsahu uvedené v čl. V týchto VOP. Ak ste podnikateľ, na náš obchodný vzťah sa bude aplikovať čl. IX týchto VOP.

OBSAH TÝCHTO VOP
I. Základné pojmy
II. Uzatváranie zmluvy
III. Cena a platobné podmienky
IV. Dodacie podmienky
V. Licenčné ustanovenia pre predaj/poskytovanie služieb elektronického obsahu
VI. Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
VII. Zodpovednosť za vady
VIII. Alternatívne riešenie sporov
IX. Osobitné ustanovenia pre zmluvné vzťahy s podnikateľmi
X. Záverečné ustanovenia

I. ZÁKLADNÉ POJMY

Elektronický obsah: dáta vytvorené a poskytnuté v elektronickej podobe. Elektronický obsah dodávaný predávajúcim nie je dodávaný na hmotnom nosiči, ale je poskytovaný (i) zaslaním formou elektronickej správy (e-mailu) alebo (ii) umožnením prístupu k tomuto obsahu cez stránku www.stretch.sk, alebo iným spôsobom prostredníctvom siete internet, a na používanie ktorého predávajúci ponúka a udeľuje licenciu (napr. služba, e-kniha, video školenie, online školenie). Špecifikácia elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči je uvedená v ponuke predávajúceho zverejnenej na e-shope.

E-shop: počítačový program – internetový obchod prevádzkovaný predávajúcim a reprezentovaný súborom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na internetovej doméne: stretch.sk.

Podnikateľ: fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Predávajúci: spoločnosť – GtoG, s.r.o., IČO: 45 397 562, so sídlom Vavilovova 5, 85101, Bratislava, Slovenská republika; zapísaná v Obchodného registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 63635/B

Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar, elektronický obsah alebo používa služby pre osobnú potrebu a pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Spotrebiteľská zmluva – kúpna zmluva, ktorej zmluvnými stranami sú predávajúci a spotrebiteľ;

Súvisiace náklady: predovšetkým náklady súvisiace s dodaním tovaru kupujúcemu na ním zadanú adresu (najmä poštovné), náklady súvisiace so zaplatením tovaru (najmä dobierka). Všetky Súvisiace náklady budú rekapitulované a oznámené kupujúcemu pred záväzným objednaním tovaru/služby/elektronického obsahu (ak sa aplikujú).

Tovar: vec ponúkaná predávajúcim prostredníctvom e-shopu. Hlavné vlastnosti tovaru (§ 3 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho), ktorý si môžete objednať/ste si objednali sú uvedené na našej stránke stretch.sk pri každom konkrétnom tovare.

Zmluva: kúpna zmluva, ktorou predávajúci predáva kupujúcemu tovar za podmienok uvedených nižšie alebo zmluva o poskytnutí služieb alebo zmluva o poskytnutí elektronického obsahu, ktorou predávajúci umožní zákazníkovi používať elektronický obsah za podmienok uvedených nižšie.

II. UZATVÁRANIE ZMLUVY

1. Tovar, elektronický obsah alebo služby si objednávate na základe ponuky uvedenej na stránke www.stretch.sk prostredníctvom elektronického objednávkového formulára. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnenie všetkých povinných polí objednávkového formulára. Do príslušných polí vypĺňajte prosím správne a pravdivé údaje, najmä pravdivo uveďte svoju emailovú adresu, identifikačné údaje a dodaciu adresu.
2. Do nákupného košíka si zvolíte tovar, službu alebo elektronický obsah, ktorý máte záujem kúpiť, v množstve, ktoré si zvolíte.
3. Predtým, ako záväzne odošlete objednávku (t.j. kliknete na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby), bude Vám v rámci zhrnutia (rekapitulácie) objednávky umožnené skontrolovať a v prípade potreby zmeniť zadané alebo opraviť chybné údaje vrátením sa späť na predchádzajúcu stránku. Údaje, ktoré budú uvedené v odoslanej objednávke budeme považovať za správne a úplné.
4. Za záväznú objednávku sa považuje kliknutie na tlačidlo s označením: „Objednať s povinnosťou platby.“ Zaslaním objednávky súhlasíte, že pri uzatváraní zmluvy budú použité komunikačné prostriedky na diaľku; náklady Vám vzniknuté pri použití týchto komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie a pod.) znášate Vy ako kupujúci.
5. Bez zbytočného odkladu po spracovaní Vašej objednávky Vám na Vami zadanú e-mailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru/elektronického obsahu/služby, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné – ak sa aplikujú) ako aj ďalšie informácie. Doručením tohto potvrdzujúceho e-mailu dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
6. E-mailová adresa zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle § 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.
7. Uzavretím zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar/elektronický obsah/službu a kupujúci sa zaväzuje zaň zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu a Súvisiace náklady (ak sa aplikujú).
8. S uzatvorením zmluvy a plnením zmluvy je nevyhnutne spojené spracovávanie Vašich osobných údajov. O tom, na aký účel, na akom právnom základe a za akých podmienok spracovávame Vaše osobné údaje sa dozviete v Informácii o spracovávaní osobných údajov.
9. Osobitné ustanovenie pre poskytovanie elektronického obsahu
Pri konkrétnom elektronickom obsahu v e-shope uvedieme aj (i) informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu (ak sa aplikuje) a tiež (ii) informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom (ak je to potrebné). Pred objednaním prosím, skontrolujte, či Vám uvedené požiadavky umožnia elektronický obsah prezerať na zariadeniach, ktoré máte k dispozícii.
Podmienkou nákupu elektronického obsahu je registrácia na stránke www.stretch.sk, a teda zriadenie zákazníckeho účtu. Prostredníctvom tohto zákazníckeho účtu Vám bude umožnený prístup k elektronickému obsahu. Registrácia je bezplatná.
Pokiaľ nie je pri konkrétnom produkte uvedené inak, zmluva o poskytovaní elektronického obsahu je zmluvou jednorazovou a vzťahuje sa na jedno prezretie elektronického obsahu Riadnym sprístupnením elektronického obsahu kupujúcemu (viď Dodacie podmienky) je záväzok predávajúceho splnený. Elektronický obsah bude kupujúcemu sprístupnený v jeho zákazníckom účte po dobu najmenej 30 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy; v rámci tejto doby má kupujúci využiť svoje právo elektronický obsah prezrieť; v rámci uvedenej doby je kupujúci oprávnený prezerať elektronický obsah aj opakovane. Predávajúci môže ponechať kupujúcemu prístup k elektronickému obsahu v jeho zákazníckom účte aj na dobu dlhšiu ako 30 dní, je však v takomto prípade oprávnený kedykoľvek sprístupnenie elektronického obsahu zrušiť.

III. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A MOŽNOSTI PLATBY

1. Ceny tovarov/elektronického obsahu/služieb vrátane dane z pridanej hodnoty sú uvedené na našej stránke www.stretch.sk. Kupujúci dostane tovar/elektronický obsah/službu za cenu platnú v okamihu ich záväzného objednania (predávajúci si vyhradzuje právo na opravu zjavných tlačových chýb).
2. Ceny sú uvedené v eurách (EUR) a s daňou z pridanej hodnoty (DPH) v príslušnej výške.
3. Popri cene tovaru/elektronického obsahu/služby vrátane dane z pridanej hodnoty ste tiež povinný zaplatiť predávajúcemu Súvisiace náklady (závisia od Vášho vlastného výberu spôsobu doručenia a platby za tovar).
4. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania celej kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho, schválením platby platobnou kartou cez platobnú bránu alebo zaplatením v hotovosti na dobierku pri dodávke tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty.
5. Za tovar môžete zaplatiť niektorým z nasledovných spôsobov:
– bezhotovostne – platba platobnou kartou prostredníctvom bezpečnej platobnej brány;
– platba bude možná aj prostredníctvom online platobnej brány
6. Faktúra je súčasne daňovým dokladom a bude Vám zaslaná elektronicky na Vašu e-mailovú adresu. Na vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou. Vytvorením objednávky a súhlasom s týmito VOP udeľujete súhlas s elektronickou fakturáciou.
7. Ak kupujúci nezaplatí cenu a Súvisiace náklady ani do 30 dní odo dňa akceptácie objednávky, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.
8. Súvisiace náklady sú nasledovné:
Náklady za doručenie tovaru – poštovné (vrátane DPH):
Slovenská pošta – balík na adresu - doručenie v rámci Slovenska 4 €, Slovenská pošta – balík na adresu - doručenie v rámci Českej republiky 8 €

Náklady súvisiace so zaplatením tovaru (vrátane DPH):
Dobierka na účet Slovenská pošta: 1,30 €
Platba platobnou kartou 0,00 €
Prevod na bankový účet predávajúceho 0,00 €.

9. Osobitné ustanovenia pre predaj/poskytovanie služieb elektronického obsahu
Ak si objednávate elektronický obsah, prípadne kombináciu tovaru a elektronického obsahu, môžete využiť platbu iba:
– bezhotovostne – platobnou kartou prostredníctvom bezpečnej platobnej brány;
– bezhotovostne – prostredníctvom prevodu na bankový účet predávajúceho.
Cena je hradená jednorazovo, za prvé sprístupnenie elektronického obsahu, bez ohľadu na to, v akom rozsahu (a či vôbec) kupujúci elektronický obsah prezeral.

IV. DODACIE PODMIENKY

4.1 Dodacie podmienky pre tovar, ktorý sa fyzicky doručuje kupujúcemu

4.1.1 Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho prevzatím tovaru kupujúcim podľa týchto VOP.
4.1.2 Tovar odosielame/odovzdávame až po (alebo súčasne s) úplnom zaplatení kúpnej ceny a príslušných Súvisiacich nákladov (ak sa aplikujú). Podľa Vami zvoleného spôsobu doručenia Vám uhradený tovar bude buď:
– odoslaný prostredníctvom Slovenskej pošty na dodaciu adresu Vami uvedenú v objednávkovom formulári alebo

4.1.3 Lehota na doručenie tovaru sa odvíja od toho, či máme objednaný tovar práve na sklade. Tiež sa odvíja od spôsobu platby, ktorý ste si zvolili; každopádne tovar Vám dodáme najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa úhrady ceny a Súvisiacich nákladov (ak sa aplikujú). Vo výnimočnom prípade môže byť pri konkrétnom tovare na internetovej stránke stretch.sk uvedená dlhšia dodacia lehota ako je uvedené vyššie; v takomto prípade bude tovar dodaný v tomto termíne. Dodacia lehota Slovenskej pošty je jeden až tri pracovné dni odo dňa odovzdania zásielky predávajúcim na odoslanie. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú prepravcom, alebo za nesprávne uvedenú adresu kupujúceho.
4.1.4 Výška Súvisiacich nákladov ako aj dodacie lehoty platia iba pri objednávkach doručovaných na adresy v rámci Slovenskej republiky. Objednávky z iných krajín posúdime individuálne.
4.1.5 Pri prevzatí tovaru od prepravcu ste povinní skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusíte zásielku prevziať. Podpisom dodacieho listu prepravcu kupujúci potvrdzuje, že zásielka nebola poškodená. Na neskoršiu reklamáciu ohľadne porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

4.2 Dodacie podmienky pre elektronický obsah a poučenie spotrebiteľa o strate práva odstúpiť od zmluvy

4.2.1 Dodanie elektronického obsahu nasleduje obratom – najneskôr do 48 hodín po prijatí a overení platby na účte predávajúceho.
4.2.2 Poskytovanie elektronického obsahu, ktorý je určený na stiahnutie resp. je Vám priamo zasielaný e-mailom, je začaté momentom poskytnutia prístupu k tomuto obsahu (=sprístupnenie) resp. oznámením o jeho sprístupnení zaslanom Vám e-mailom. Záväzným objednaním takéhoto elektronického obsahu so začatím poskytovania elektronického obsahu týmto spôsobom súhlasíte.
4.2.3 Pokiaľ sa jedná o poskytovanie elektronického obsahu umožnením prístupu k tomuto obsahu cez stránku www.stretch.sk, alebo iným spôsobom prostredníctvom siete internet, takýto elektronický obsah Vám môže byť technicky sprístupnený obratom po úhrade ceny. Sprístupnením sa rozumie technické umožnenie používania elektronického obsahu cez internet prostredníctvom podporovaných zariadení a softvéru v prostredí zákazníckeho účtu. Ak začnete prezerať elektronický obsah v zákazníckom účte pred uplynutím 14 dňovej lehoty pre odstúpenie od zmluvy (viď čl. VI týchto VOP), budeme to považovať za Váš výslovný súhlas s takýmto prezeraním.
4.2.4 V zmysle § 4 od. 8 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho Vás týmto informujeme a poučujeme, že udelením súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa čl. VI. týchto VOP strácate právo na odstúpenie od zmluvy.

4.3 Spoločné ustanovenia pre dodacie podmienky

Vynaložíme všetko úsilie na to, aby sme Vám objednaný tovar/obsah/službu dodali. Nie je však možné vylúčiť prípady vyššej moci (napr. pandémia, mimoriadna situácia, vojna, živelná pohroma), či nedostupnosť objednaného tovaru/služby/obsahu, v dôsledku ktorých nebude možné Vám objednaný tovar/službu/obsah dodať alebo že ani pri vynaložení všetkého úsilia nebudeme schopní dodať tovar/službu/obsah v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo ich zabezpečenie by nám spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru/služby/obsahu. Pre takéto prípady si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku (aj čiastočne), prípadne odstúpiť od zmluvy (aj čiastočne), pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O tomto úkone Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky a následne e-mailom. V prípade, ak ste už cenu nedodaného tovaru a Súvisiace náklady (ak sa mal dodávať iba nedodaný tovar) uhradili, uhradené finančné prostriedky Vám budú vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste ich zaplatili, prípadne poštovou poukážkou na adresu uvedenú v objednávke (pokiaľ sa nedohodneme inak). Rovnako Vám uhradené platby vrátime v prípade, ak z dôvodu nedodania objednaného tovaru/služby/obsahu v dohodnutej lehote od zmluvy odstúpite Vy.

V. LICENČNÉ USTANOVENIA PRE PREDAJ/POSKYTOVANIE ELEKTRONICKÉHO OBSAHU

1. Elektronický obsah je chránený právnymi predpismi na ochranu duševného vlastníctva, najmä autorským zákonom. Napriek tomu, že si tento obsah na našej webstránke „zakúpite“, nezískavate k nemu vlastnícke právo, ale iba licenciu – limitované právo použiť ho, nemôžete tento obsah ďalej predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom prideľovať práva k nemu alebo akejkoľvek jeho časti tretej strane. Nesmiete tiež odstraňovať popisy, názvy, logá, ochranné známky alebo označenia týkajúce sa vlastníctva a autorstva uvedené v elektronickom obsahu. Nesmiete obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni elektronický obsah. Nebudete tiež nabádať, napomáhať alebo poverovať inú osobu, aby konala v rozpore s týmto bodom a práve naopak, ak sa o takýchto aktivitách resp. porušeniach dozviete, oznámte nám ich. Tieto záväzky trvajú počas doby, po ktorú trvá autorskoprávna ochrana licencovaného diela.
2. Ak Vám je elektronický obsah sprístupnený prostredníctvom Vášho zákazníckeho účtu, je tento obsah sprístupnený Vám osobne. Ste povinní zachovávať mlčanlivosť o Vašich prihlasovacích údajoch do zákazníckeho účtu, primerane ich chrániť pred stratou či sprístupnením tretím osobám a neumožniť využívanie Vášho účtu iným osobám.
3. V prípade porušenia ktorejkoľvek Vašej povinnosti alebo porušenia podmienky používania elektronického obsahu uvedenej v tomto článku V. VOP, Vaše práva k elektronickému obsahu budú automaticky ukončené aj bez upozornenia. V prípade takéhoto ukončenia musíte ukončiť používanie elektronického obsahu a môžeme Vám zamedziť prístup k elektronickému obsahu či Vášmu zákazníckemu účtu bez akýchkoľvek Vašich nárokov či kompenzácií z našej strany.
4. Beriete na vedomie, že využitím elektronického obsahu a zaplatením za právo na použitie elektronického obsahu nedochádza k prenosu duševného vlastníctva predávajúceho ani žiadneho z jeho dodávateľov na Vašu osobu. Všetky súčasti elektronického obsahu sú licencované, nie predávané, a takáto licencia je nevýhradná.
5. Beriete na vedomie a súhlasíte, že elektronický obsah budete používať na vlastné riziko a že ste zodpovední za to, aké softvérové a hardvérové vybavenie budete pri využívaní elektronického obsahu používať. V prípade, že Vám Vaše vybavenie nedovoľuje daný obsah stiahnuť, prezerať a využívať, predávajúci za takúto skutočnosť nezodpovedá. Predávajúci nie je zodpovedný za prípadnú škodu, ktorá Vám v súvislosti s používaním elektronického obsahu alebo jeho nedostupnosťou vznikne.
6. V prípade, že je elektronický obsah určený na stiahnutie resp. je Vám priamo zasielaný e-mailom, predávajúci Vám po úhrade ceny poskytuje nevýhradné a časovo neobmedzené právo tento obsah stiahnuť a uchovávať si primeraný počet permanentných kópii daného elektronického obsahu, prezerať ho, používať a zobrazovať ho aj opakovane, avšak výlučne len pre svoje vlastné, osobné, nekomerčné použitie. Bod 1. tohto článku platí v plnom rozsahu.
7. V prípade, že je elektronický obsah dodávaný tak, že Vám k nemu udelíme prístupové práva v zákazníckom účte, pretože sa elektronický obsah nachádza na inej internetovej platforme mimo našej kontroly (napr. na platforme pre zdieľanie a prezeranie videí), získavate po úhrade ceny za tento obsah nevýhradné, časovo limitované právo k tomuto obsahu pristúpiť a prezrieť si ho, a to na svoje vlastné, osobné a nekomerčné účely. K elektronickému obsahu môžete pristúpiť prostredníctvom Vášho zákazníckeho účtu zriadeného na našej stránke www.stretch.sk. Bod 1. tohto článku platí v plnom rozsahu.
8. Vezmite prosím na vedomie, že sa vynasnažíme, aby naša webstránka www.stretch.sk a Váš zákaznícky účet fungovali riadne a nepretržite. Nemôžeme však 100% zaručiť, že naša webstránka, ako aj internetové platformy používané pre ukladanie a zdieľanie elektronického obsahu, budú k dispozícii nepretržite, a že nedôjde z technických či iných príčin (napr. nevyhnutná údržba) k prerušeniu či ukončeniu ich prevádzky. Ak to bude možné, o takýchto výpadkoch či ukončeniach Vás budeme informovať.
9. Prístup k elektronickému obsahu môže byť zakázaný či licencia môže byť deaktivovaná v prípade, ak sa preukáže, že elektronický obsah je výsledkom protiprávnej činnosti alebo porušuje autorské práva tretích osôb.

VI. POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Nasledujúce ustanovenia sa uplatnia v prípade, ak s nami konáte ako spotrebiteľ.

6.1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:

6.1.1 v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru: „odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.“;
6.1.2 ak sa Vami objednané tovary v jednej objednávke dodávajú oddelene: „odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.“;
6.1.3 ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov: „odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus.“;
6.1.4 ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia: „odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar.
6.1.5 v prípade zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči: „odo dňa uzavretia zmluvy.“

Ako spotrebiteľ môžete odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie. Ak odstúpite od zmluvy, ruší sa tým aj každá prípadná doplnková zmluva s ňou súvisiaca (napr. licenčná zmluva).

V súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. nemôžete odstúpiť od zmluvy, ak jej predmetom je najmä, nie však výlučne (vyberáme tie, ktoré sa na náš zmluvný vzťah môžu vzťahovať):

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s Vašim výslovným súhlasom a Vašim vyhlásením, že ste boli riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu strácate právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa Vašich osobitných požiadaviek, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre Vás,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s Vašim výslovným súhlasom a Vašim vyhlásením, že ste boli riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu strácate právo na odstúpenie od zmluvy.
 • Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese GtoG, s.r.o., Vavilovova 5, 851 01 Bratislava, tel.č.: +421 908 173 059; mail: info@stretch.sk.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza v Reklamačnom poriadku.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

6.2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Ak ste s nami uzatvorili zmluvu, predmetom ktorej je dodanie tovaru, platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Ak ste si objednali služby a ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.

6.3 Vrátenie tovaru

Tovar možno v prípade odstúpenia od zmluvy nám zašlite tovar späť na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.
Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Znášate tiež náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA A REKLAMÁCIE

Nasledujúce ustanovenia sa uplatnia v prípade, ak s nami konáte ako spotrebiteľ.

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí spotrebiteľom. Pri použitých tovaroch nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí alebo o použitý tovar, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).
2. Základná záručná doba na tovar predaný spotrebiteľovi je 24 mesiacov, ak nie je pri konkrétnom tovare uvedená iná záručná doba. Záručná doba dodaného tovaru začína plynúť odo dňa, kedy ste tovar prevzali.
3. Čo sa nepovažuje za vadu tovaru/služby/elektronického obsahu, ktorú možno úspešne reklamovať: nepotrebnosť (tovar nechcem, lebo mám doma podobný); dodatočná nespokojnosť s cenou (niekde inde ho majú lacnejší); nespokojnosť s účinkami (kartičky nie sú dostatočne inšpiratívne a pod.); spôsobili ste vadu tovaru sám alebo ju spôsobili osoby, ktorým ste umožnili tovar používať; pred prevzatím tovaru ste o vade tovaru vedeli, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a pre vadu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru; vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním (napr. v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený); boli porušené ochranné plomby na tovare; tovar sa reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo po uplynutí doby životnosti (pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby); vady vznikli v dôsledku živelnej katastrofy alebo inej nepredvídateľnej udalosti spôsobenej vyššou mocou; vady boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym alebo nevhodným ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym zaobchádzaním alebo uskladnením tovaru, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca.
4. Spotrebiteľ je povinný uplatniť nároky z vád písomne, a to listom alebo e-mailom, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadný tovar predávajúcemu tak, že ho odošle doporučenou poštou alebo ako balík (nie na dobierku).
5. Osobitné ustanovenie pre reklamovanie elektronického obsahu
Spotrebiteľ je oprávnený reklamovať nefunkčnosť/poruchu prístupu k elektronickému obsahu u predávajúceho prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu info@stretch.sk. Spotrebiteľ je povinný v rámci reklamácie špecifikovať, v čom spočíva reklamovaná nefunkčnosť/porucha prístupu k elektronickému obsahu a uviesť, kedy sa tento nedostatok vyskytol. Zodpovednosť predávajúceho v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania elektronického obsahu z dôvodov na strane predávajúceho je obmedzená len na povinnosť predávajúceho obnoviť jeho poskytovanie (ak je to možné).
6. Proces uplatňovania zodpovednosti za vady (reklamácia) a podávania a vybavovania sťažností upravuje Reklamačný poriadok predávajúceho, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.
7. Spotrebiteľ je oprávnený podať reklamáciu alebo sťažnosť elektronicky lebo písomne na kontakty uvedené v úvode týchto VOP. Spotrebiteľ uplatňujúci reklamáciu uvedie kontaktnú adresu (adresa, telefónne číslo, e-mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie.

VIII. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Nasledujúce ustanovenia sa uplatnia v prípade, ak s nami konáte ako spotrebiteľ.

Ako spotrebiteľ máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu, ak nie ste spokojní so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva.

Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže spotrebiteľ svoje práva a nároky voči predávajúcemu uplatniť aj cestou alternatívneho riešenia sporu subjektom alternatívneho riešenia sporov. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa tohto zákona, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.

Ako spotrebiteľ máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak sme na Vašu žiadosť o nápravu odpovedali zamietavo alebo sme na ňu neodpovedali do 30 dní odo dňa jej odoslania podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je:
Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, IČO: 17 331 927,
https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
alebo iná príslušná oprávnená osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Tento zoznam je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

Na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu môžete tiež využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX. OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE ZMLUVNÉ VZŤAHY S PODNIKATEĽMI 

Ak ste podnikateľom, na náš zmluvný vzťah sa budú popri tomto čl. IX primerane aplikovať nasledovné články týchto VOP: čl. I. (Základné pojmy), čl. II (Uzatváranie zmluvy), čl. III (Cena a platobné podmienky), čl. IV (Dodacie podmienky), čl. V (Licenčné ustanovenia) a čl. X (Záverečné ustanovenia). Neuplatňujú sa ustanovenia čl. VI (odstúpenie od zmluvy), čl. VII (Záručná doba a reklamácie) – ak nie je v Reklamačnom poriadku uvedené inak, ani čl. VIII (Alternatívne riešenie sporov).
Na náš zmluvný vzťah sa nebudú vzťahovať Vaše všeobecné obchodné podmienky.
Licenčné ustanovenia pre predaj/poskytovanie služieb elektronického obsahu uvedené v čl. V týchto VOP sa dopĺňajú nasledovne:
– ak kupujúci – podnikateľ objednáva elektronický obsah v rámci svojej podnikateľskej činnosti, môže ho použiť iba na vlastné interné vzdelávacie účely (t.j. vlastné vzdelávanie, vzdelávanie vlastných zamestnancov, štatutárov); kupujúci – podnikateľ nemôže elektronický obsah ďalej šíriť (verejne alebo konkrétnym tretím osobám), predávať, prenajímať, požičiavať, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom prideľovať práva k nemu alebo akejkoľvek jeho časti tretej strane bez predchádzajúcej písomnej dohody s predávajúcim;
– ak chce kupujúci – podnikateľ umožniť používanie (prezeranie) elektronického obsahu viacerým osobám v rámci svojej spoločnosti (napr. usporiadať hromadné online školenie pre viac účastníkov, alebo umožniť prístup ku online produktom viacerým zamestnancom a pod.), musí si zakúpiť a získať ku každému užívateľovi samostatnú licenciu (multilicencia);
– kupujúci – podnikateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie obmedzení a licenčných ustanovení uvedených v čl. V a čl. IX týchto VOP zo strany tých, ktorým ku elektronického obsahu zakúpil (= umožnil) prístup tak, ako by daný obsah používal sám. Kupujúci – podnikateľ je povinný v danom rozsahu o aplikovaných obmedzeniach a pravidlách užívateľov vopred poučiť.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci a kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto VOP v znení platnom v deň odoslania objednávky.

Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej adrese www.stretch.sk.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2021

Predávajúci je oprávnený tieto obchodné podmienky kedykoľvek meniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky týchto podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej adrese www.stretch.sk.

Zákazníkom, ktorí majú na našej webstránke zriadený zákaznícky účet oznámime zmenu týchto podmienok prostredníctvom emailovej správy ; zákazník je v takomto prípade oprávnený odmietnuť zmenu obchodných podmienok v lehote 30 dní odo dňa doručenia emailovej správy do jeho schránky a svoj záväzok (ak nejaký) vypovedať s výpovednou dobou 2 mesiace.

Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa posudzujú podľa Všeobecných obchodných podmienok platných v čase vzniku zmluvného vzťahu.