INFORMÁCIA O SPRACOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V INTERNETOVOM OBCHODE WWW.STRETCH.SK 

Prevádzkovateľom webstránky WWW.STRETCH.SK (ďalej len „webstránka“, „stránka“ alebo „webová stránka“), a teda poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti, je spoločnosť:

GtoG, s.r.o., so sídlom Vavilovova 5, 851 01, Bratislava

IČO: 45 397 562,
DIČ: 2022 986790
IČ DPH SK 2022 986790
Zápis: obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Oddiel:  Sro, vložka číslo:  63635/B
E-mail: info@stretch.sk
Tel: +421 908 173 059

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, odbor výkonu dozoru, Bajkalská 21/1, P.O.Box č. 5, 820 07 Bratislava

Používaním webstránky a jej podstránok (napr. jej prehliadaním, skontrolovaním obsahu, použitím registračných alebo komunikačných formulárov, stiahnutím akýchkoľvek materiálov), súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami používania tejto webstránky (ďalej len „Podmienky požívania“).

Ak s niektorou z týchto podmienok nesúhlasíte alebo nespĺňate podmienky, za splnenia ktorých môžete našu webstránku používať, prosíme, opustite ju a webstránku nenavštevujte. Prevádzkovateľ webstránky nie je zodpovedný za žiadne škody či ujmy, ktoré Vám môžu vzniknúť neoprávneným prístupom na webstránku alebo nedodržaním ktorejkoľvek z Podmienok používania.

ÚČEL WEBSTRÁNKY

Táto webová stránka sa používa na zvýšenie povedomia o značke STRETCH ONLINE, na predstavenie našej spoločnosti, jej služieb, produktov, vízií, noviniek a slúži tiež ako platforma pre komunikáciu s existujúcimi a potenciálnymi klientmi s cieľom získať nové obchodné príležitosti.

Prostredníctvom webstránky je možné aj nakupovať tovar alebo elektronický obsah (e-shop). V tomto prípade sa popri týchto Podmienkach používania uplatňujú aj Všeobecné obchodné podmienky, ktorých znenie nájdete tu.

TÁTO WEBSTRÁNKA POUŽÍVA COOKIES. Ďalšie informácie nájdete v Informácii o spracovávaní osobných údajov.

ZÁKLADNÉ UPOZORNENIA

Webstránka nie je určená pre osoby mladšie ako 18 rokov. Používaním webstránky potvrdzujete, že máte plnú právnu spôsobilosť, a že na vykonávanie právnych úkonov nepotrebujete súhlas svojho zákonného zástupcu.

Webstránka a jej obsah podlieha ochrane podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä predpisov o ochrane autorských práv. Webstránka ani jeho časť nesmie byť kopírovaná alebo inak používaná spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito Podmienkami používania alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Ak zadávate prostredníctvom webstránky osobné údaje, ich spracovávanie sa riadi našimi zásadami ochrany osobných údajov. Potvrdzujete, že ste si dôkladne prečítali Informáciu o spracovávaní osobných údajov;

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Ako používateľ webstránky beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi podmienkami:

  • je zakázané (a) používať stránku alebo jej obsah na akýkoľvek nezákonný účel; (b) nabádať ostatných, aby konali alebo sa zúčastňovali na akýchkoľvek protiprávnych činoch; (c) porušovať alebo ohrozovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných; (d) obťažovať, zneužívať, urážať, poškodzovať, hanobiť, ohovárať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnickej príslušnosti, rasy, veku, národnosti alebo zdravotného postihnutia; (e) poskytovať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (f) nahrávať alebo prenášať počítačové červy, škodlivý softvér, trójske kone alebo vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu alebo iného kódu deštruktívnej povahy; (g) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných; (h) zasahovať do bezpečnostných prvkov alebo ich obchádzať.
  • nesmiete používať naše logá, ochranné známky alebo chránené označenia.
  • nesmiete reprodukovať, duplikovať alebo kopírovať ktorúkoľvek časť tejto webstránky bez nášho výslovného písomného súhlasu.
  • ak sú na webovej stránke k dispozícii materiály na stiahnutie, vypočutie, sledovanie alebo prezeranie (ďalej len „materiály“) alebo Vám také materiály zašleme, Vaša licencia na použitie týchto materiálov je nevýhradná a prísne obmedzená; tieto materiály môžete použiť výlučne pre svoje osobné potreby a na nekomerčné účely, pri dodržaní všetkých podmienok a obmedzení vyplývajúcich z autorských práv a iných všeobecne záväzných právnych predpisov (predovšetkým nesmiete kopírovať, nahrávať, prenášať, poskytovať iným, šíriť, distribuovať, prekladať, zverejňovať, predávať, prenajímať, upravovať, prispôsobovať, napodobňovať, poskytovať sublicencie alebo používať materiály na iné účely, ako je získavanie informácií z nich pre Vaše vlastné potreby).
  • Beriete na vedomie, že aj napriek maximálnemu úsiliu prevádzkovateľa o zaistenie bezpečnosti materiálov umiestnených na stránke, materiály sa zo stránok sťahujú na vlastnú zodpovednosť a mali by ste skontrolovať, či neobsahujú škodlivé kódy (najmä vírusy, trójske kone, malware, spyware atď.).

Tiež Vás informujeme, že použitie, sťahovanie alebo sledovanie určitých materiálov špecializovanej povahy alebo obsahujúcich naše know-how môže byť umožnené až po zadaní Vášho mena, priezviska (prípadne aj obchodného mena spoločnosti, ktorú zastupujete) a Vašej e-mailovej adresy. Viac sa dočítate v našej Informácii o spracovávaní osobných údajov.

  • nesmiete zasahovať do softvéru webstránky, nesmiete kopírovať, upravovať, spätne analyzovať, prispôsobovať alebo hackovať naše stránky alebo naše služby;
  • nesmiete vytvárať ani upravovať inú webovú stránku, aby ste zavádzajúco navodili dojem, že je prepojená s našou webovou stránkou;
  • nesmiete vytvárať hypertextové odkazy obsahujúce odkazy na našu stránku bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

V prípade porušenia hore uvedených Podmienok používania si prevádzkovateľ vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia, bez predchádzajúceho upozornenia a bez akejkoľvek povinnosti nahradiť Vám akékoľvek škody alebo ujmy, ukončiť alebo pozastaviť Váš prístup na stránku; zároveň, v prípade porušenia Podmienok používania ste povinní nahradiť prevádzkovateľovi webstránky všetku škodu (vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie) spôsobenú porušením, vrátane akýchkoľvek nárokov akejkoľvek tretej strany.

DISCLAIMER

Webstránka je poskytovaná „tak, ako je“. Napriek úsiliu nemôžeme zaručiť, že webstránka alebo služby ňou poskytované, budú k dispozícii nepretržite. Nie je tiež vylúčené, že na webstránke sa občas môžu vyskytnúť informácie, ktoré obsahujú typografické chyby alebo nepresnosti, ktoré sa môžu týkať popisov, špecifikácií, cien či dostupnosti produktov/služieb. Vyhradzujeme si právo opraviť chyby a nepresnosti a tiež zmeniť alebo aktualizovať informácie či zrušiť objednávku, ak sú akékoľvek informácie zjavne nepresné alebo nesprávne.

Prevádzkovateľ webstránky nenesie zodpovednosť za žiadne škody, straty, ušlý zisk alebo následné či náhodné škody spôsobené použitím webstránky, jej nesprávnym alebo neoprávneným použitím, nemožnosťou použitia webstránky, chybou zo strany používateľa, stratou dát alebo odmietnutím či zrušením prístupu na webstránku z akéhokoľvek dôvodu.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Používanie tejto webstránky sa riadi slovenským právom. Akékoľvek spory vyplývajúce z týchto Podmienok používania budú riešené súdmi v Slovenskej republike.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia pozastaviť dostupnosť stránky, alebo produktov alebo služieb ponúkaných webstránkou; v takom prípade – ak je to možné – budú používatelia informovaní na webstránke alebo inou vhodnou formou.

Tieto Podmienky používania môžeme podľa nášho uváženia kedykoľvek zmeniť alebo upraviť. Ak tak urobíme, upozorníme Vás buď zverejnením upravených Podmienok používania na webstránke alebo inou vhodnou formou.